Gece Gelen Eski Dost) [Pdf Free] à Afşar Timuçin


 • Paperback
 • 138
 • Gece Gelen Eski Dost
 • Afşar Timuçin
 • Turkish
 • 04 November 2020
 • null

4 thoughts on “Gece Gelen Eski Dost) [Pdf Free] à Afşar Timuçin

 1. says: review Gece Gelen Eski Dost Afşar Timuçin ¸ 8 Summary characters ´ eBook, ePUB or Kindle PDF ¸ Afşar Timuçin

  Gece Gelen Eski Dost) [Pdf Free] à Afşar Timuçin Ruhsal çözümleme ağırlıklı bir kitap Kısa fakat bir aile üzerinden kavram eleştirisi yapmaya yetecek kadar uzun bence Bu kadar açık bir adam nasıl olur da böylesine kapalı bir yaşamı seçer Öyleyse kadın çok usta ve kurnaz Baştan çıkarmayı bildiğine göre Hep böyle düşünürler Kadınlar başka bir kadına yaklaşan kocalarının çok zayıf onları kendilerine çeken kadınların da çok yaman olduklarına inana

 2. says: Gece Gelen Eski Dost) [Pdf Free] à Afşar Timuçin review Gece Gelen Eski Dost

  review Gece Gelen Eski Dost characters ´ eBook, ePUB or Kindle PDF ¸ Afşar Timuçin Afşar Timuçin ¸ 8 Summary Fakat Muzeyyen Bu Derin Bir Tutku'daki Muzeyyen'e benzettim Aysel'i Ikisi de guzel hem bir cingene kizi gibi dogrucu ve dobra dolaysiz ve basit hem de bir filozof gibi cumleler kuran muhtemelen iyi egitim almis karakterler Iki kitapta da bu karakterlerin toplumdaki konumlarini tahmin etmekte zorlandim Afsar Timucin'in usl

 3. says: Afşar Timuçin ¸ 8 Summary characters ´ eBook, ePUB or Kindle PDF ¸ Afşar Timuçin Gece Gelen Eski Dost) [Pdf Free] à Afşar Timuçin

  characters ´ eBook, ePUB or Kindle PDF ¸ Afşar Timuçin Afşar Timuçin ¸ 8 Summary review Gece Gelen Eski Dost Bir düşünür yazarın şairlik duyarlılığını da yanına alarak ne kadar güzel eserler ortaya koyabileceğinin doğru bir örneği olsa gerek bu romanAysel karakteri toplumsal konumunun hayli ötesinde cümleler kursa da yapıtın inandırıcılığını büsbütün yitirdiğini söyleyemem Barındırdığı kalburüstü çözümlemeler sebebiyle dahi bir başucu kitabı olabilecek özellikteDünya hızla dönerk

 4. says: Afşar Timuçin ¸ 8 Summary Gece Gelen Eski Dost) [Pdf Free] à Afşar Timuçin

  Gece Gelen Eski Dost) [Pdf Free] à Afşar Timuçin Afşar Timuçin ¸ 8 Summary review Gece Gelen Eski Dost 35'tan 4 etti İsminden ötürü okuduklarımdan biriydi Evet herkes gibi ben de ruhsal çözümlemelerine bayıldım belki de iç dünya okumayı sevdiğimdendir Ama kurgu zayıftı bence bütün olarak sarmadı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gece Gelen Eski Dost

Gece Gelen Eski Dost Summary ☆ 8 E dün yaşadıklarımızın izleri vardır Bugün yanlış diye belirlediğimiz şey daha önce bize yanlış gelmemiş olabilir Hangisi doğru deseler ne diyeceğiz Yargılamaktan çok anlamak önemli olmalı Anlamak istemek ve istememek diye bir şey de var elbet Arka kapakta. Bir d n r yazar n airlik duyarl l n da yan na alarak ne kadar g zel eserler ortaya koyabilece inin do ru bir rne i olsa gerek bu romanAysel karakteri toplumsal konumunun hayli tesinde c mleler kursa da yap t n inand r c l n b sb t n yitirdi ini s yleyemem Bar nd rd kalbur st z mlemeler sebebiyle dahi bir ba ucu kitab olabilecek zellikteD nya h zla d nerken uzun uzun sevmelere uzun uzun sevi melere vakit var m Bitmeyecek bir ak n i indeyiz i te ncesiz sonras z bir ak n tam ortas nday z Bilerek ya da bilmeyerek ak p duruyoruz ok zaman en kaba eyler ad na en g zel eyleri g zden ka r yoruz Sevi meler k sac k zaman aral klar na s k p kal yor derinle memi dokunu lar olarak anla lmam esintiler olarak u up gidiyor sonra Ko turup duruyoruz Ama neden Ya am n k k g zelliklerini b y k tutsakl klar i inde ya amak zorunday z da ondanSo uklar geliyor diye sevindi in oldu mu l m ne g l p ge ti in Yeni etekli in leke oldu unda kahkaha atabilir misin En ok sevdi in seni b rak rsa kas klar n tuta tuta g lmek iste i duyar m s n Yitirdimse yitirdim der misin kolayca Bir eyin u runda rne in bir inanc n ama do ru bir inanc n u runda lebilir misinOh bir kadeh rak n n kana cana yorgunluklara budalal klara yaln zl klara bilin sizliklere i leyi i Ve u ar bir ocu un d nyas nda bir bardak biran n koyu sar so uklu u nsan nceden iyi d nemiyor Nice yanl lar yap yoruz S k s k tutmam z gereken eyleri b rak veriyoruz Bu rak nceden d n lse iskemleler g c rdamasa insan s ylerken iyi tartsa sevmek sanat nda biraz daha usta olsak hep birlikte olabilsek her ey g nl m ze g re olsa Olmuyor Bir eyleri eksik b rak yoruz Kendimiz yap yoruz bunu Elimizin alt nda nas l olsa ka p gitmez diyoruzD nya b yledir kendine iyi tutunamad n m d ersin Nereye kadar spirtoya kadar ya da ba ka bir yere kadarYazg lar yla aralar nda gizli bir anla ma gizli bir duygu yak nl zverili bir dostluk vard sanki D rt elle sar ld klar erkeklik ya da delikanl l k duygular ya am n giydirdi i ld r c bir niformadan ba ka bir ey de ildi Gittik e bir rnek insanlar olmaktayd lar stelik bunu iyi insan olman n gere i say yorlard konu malar s vmeleri t k rmeleri hep ayn yd Ya am n ger ek itkileri hep alttan alta i leyecek bir g n en p s r klar en g l en y reksizleri en y rekli en ilgisizleri en al kan en bencilleri en zverili insan durumuna getirebilecek nsan n en b y k g leri de en b y k g s zl kleri de al kanl klardan kaynaklan r Onlar mutlu falan olmam lar d ped z tek ki i olmu lard ki ki inin tek ki i olmas hem ok g zel hem ok tehlikelidirOrtakl n b ylesine ula anlar ok zaman hi beklenmedik kopmalara u rarlar Tutturduklar ola an st l bir s re sonra ylesine ola an bir ey saymaya ylesine ola an bir ey olarak ya amaya ba larlar ki ula t klar ola an st l e ylesine s n rlar ki durumlar n bir y celik de il de bir hak diye g rme yanl na d erler Ya am bu durumda onlar sessizce uyutur ve beklemedikleri kopu lara uyand r r Ya am bu durumda onlar birbirlerinden sessizce kopar verir Bir de bakarlar birbiriyle art k bir daha o l de bir olamayacak iki ayr insan oluvermi ler ki ki i olman n zorlu u kap lar na dayan verir Bizi biz eksilttik de diyemezler kolay kolay ya susarlar ya i lerinde bir su lu aramaya kalkarlarA k nce yoktur zaten birden ilgin bir aka gibi k verir nce yoktur ve hi olmayacakm gibidir Bu y zden tam anlam nda hafife al n r ba tan Ger ekli ini bir d n lmezlik olarak daha sonra duyurur Bir ak ba lar En do rusu o ak a kendini b rakmakt r Ama herkes beceremez bunuYa amak bir lende olmakt onun i in Ya am oburca t ketilmesi gereken eylerden yap lm t Kim daha ok yerse o kazan yordu Ger ekte d nyay de il kendini t ketmekteydi oburca D nyay t keten kendini t ketir D nya t kenmeyecek k k asalaklar n oburluklar yla t kenmeyecek kadar verimlidir Ba k l insanlara sayg l olmamay onur say yordu ya en ba ta kendine sayg s yoktu Kendimize sayg m z nce gelir de il mi T keterek t keniyordu T kendi ini g rmek istemiyordu T kenmemek i in retmek gerekir hi bir ey retmiyordu o iir de retmiyordu Hem yesen d nyay ka ki ilik yersin ki ilik on ki ilik bin ki ilik D nyada bir ki ilik yerimizi milyarlar n aras ndaki bir ki ilik yerimizi efendice almad k m d nyaya birden ok ki i gibi yerle tik mi d nya bizi bor lu kar r ve n nde sonunda al r alaca n

characters ´ eBook, ePUB or Kindle PDF ¸ Afşar Timuçin

Gece Gelen Eski Dost Summary ☆ 8 Bugünümüz dünümüzden süzülüp gelmiştir onun bir türevi ya da bir uzantısı gibidir Bir ölçüde onunla özdeşleşir bir ölçüde de onunla tersleşir Dün yapıp ettiklerimiz dünde gömülüp kalmıyor bugünümüzü derinden etkiliyor İnsanoğlu üç boyutlu bi. Ruhsal z mleme a rl kl bir kitap K sa fakat bir aile zerinden kavram ele tirisi yapmaya yetecek kadar uzun bence Bu kadar a k bir adam nas l olur da b ylesine kapal bir ya am se er yleyse kad n ok usta ve kurnaz Ba tan karmay bildi ine g re Hep b yle d n rler Kad nlar ba ka bir kad na yakla an kocalar n n ok zay f onlar kendilerine eken kad nlar n da ok yaman olduklar na inanarak bir ac kl st nl k g sterisine kalkarlar bu g sterinin alt nda tam tam na aresizlik ve aresizli in getirdi i aptalla ma yatarYa canavarla acakt r Aysel ya kendine kapanacakt r O kendine kapanmay se ti nk ne olsa kocas ndan ge emeyecekti

review Gece Gelen Eski Dost

Gece Gelen Eski Dost Summary ☆ 8 R zamansallıkta yaşarken kendini dünle yarın arasında bir geçiş yeri gibi algılar Aysel'in dün yaşadıkları onun yanlışı mıdır Her edimimizi doğru ya da yanlış diye belirleyebiliyor muyuz Yaşanan yaşanmıştır şimdiki duygularımızda ve düşüncelerimizd. Fakat Muzeyyen Bu Derin Bir Tutku daki Muzeyyen e benzettim Aysel i Ikisi de guzel hem bir cingene kizi gibi dogrucu ve dobra dolaysiz ve basit hem de bir filozof gibi cumleler kuran muhtemelen iyi egitim almis karakterler Iki kitapta da bu karakterlerin toplumdaki konumlarini tahmin etmekte zorlandim Afsar Timucin in uslubunu karakterin toplumdaki hangi kesime mensup oldugu konusundaki belirsizligi hesaba katmazsak cok begendim Yalniz merak ediyorum Selma ve Sedat a ne oldu